Power Vote

Power Vote

ConvenTech Company Limited is the only one SunVote authorized provider in Thailand from China.

The communication device has been certified by the FCC Federal Communications Commission, CE “European Conformity” and the RoHS Restriction of Hazardous Substances. Our staff and technicians have been trained by SunVote directly.And we will always take care and support your event.

How is work ?

เป็นเครื่องมือสำหรับการโหวต ที่ทำงานด้วยคลื่นความถี่วิทยุ แบบสื่อสารสองทาง เมื่อเริ่มกดโหวตเครื่องลงคะแนนส่งข้อมูลไปยังเครื่องรับฐานข้อมูล แล้วจะส่งสัญญาณกลับมาที่ตัวเครื่องลงคะแนนเพื่อยืนยันว่าได้รับข้อมูล จึงเป็นที่เชื่อถือได้ว่าเครื่องจะทำงานได้ถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ

 ตัวโปรแกรมสามารถให้คำตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ กราฟแท่ง กราฟวงกลม สามารถตั้งเวลานับถอยหลังและใส่เสียงดนตรีในระหว่างการลงคะแนนได้ ระบบจะประมวลผลทันทีที่ลงคะแนนเสร็จ หลังจากลงคะแนนสามารถทำรายงานได้ทันทีว่าเลขเครื่องไหนออกเสียงอะไร นอกจากนี้ระบบยังสามารถรองรับการลงคะแนนเสียงได้หลายรูปแบบทางเรามีเจ้าหน้าที่สำหรับให้ข้อมูลและค่อยแนะนำการใช้งานที่เหมาะสมกับทุกกิจกรรม

TRUSTED BY

บริษัท คอนเวนเทค จำกัด

368 ถนนแก้วเงินทอง2 แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กทม.10170 ประเทศไทย

Copyright © 2020 Conventech | Power by FREEDAY DESIGN