เทเลพร๊อมเตอร์

Teleprompter

ConvenTech company imports teleprompters Which is a technology that helps speakers Speaks fluently. We went to visit at factory in the United States of America. And has order to imported teleprompter for 2 systems, which are President Prompter system and Studio Prompter system, depending on client requirement.
บริษัท ConvenTech นำเข้าเครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์ ที่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เหล่านักพูด พูดได้อย่างคล่องแคล่ว เราได้เข้าไปขอศึกษาดูงานถึงโรงงานผลิตที่ประเทศสรัฐอเมริกา และได้นำเข้ามา 2 ระบบได้แก่ ระบบ President Prompter และ ระบบ Studio Prompter ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน


President Prompter
Studio Prompter

Stage Prompter

President Prompter

หลักการทำงานของระบบ President Prompter  เราจะปล่อยบทพูดผ่านกระจกใสทั้ง 2 ข้างซ้ายและขวา ทำให้ผู้ฟังบรรยายไม่สามารถมองเห็นกระจกและเข้าใจว่าผู้พูดกำลังมองมาทางผู้ฟัง กระจกที่เราใช้เป็นกระจกแบบพิเศษสามารถปรับระดับองศาในการมองเห็นได้ ทำงานควบคู่กับซอฟต์แวร์สำหรับเทเลพรอมพ์เตอร์โดยเฉพาะซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษร พร้อมปรับระดับช้าหรือเร็วได้ตามบทของผู้พูด

The working principle of the President Prompter system. We will release the dialogue through the half mirror on both sides, left and right. While the audiences stay in front of speaker, they can’t be able to see the mirror and think that the speaker is looking to them. The mirror can be adjusted the visual direction Teleprompter works with specification software that can be customized the font and adjusted the speed to be slowly or faster, up to speaker’s script.